Siddha Kunjika Stotram Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಈ ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವತಃ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಯಾಮಳ್ ಗೌರಿತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Siddha Kunjika Stotram Lyrics in Kannada

Siddha Kunjika Stotram Lyrics in Kannada

॥ ಸಿದ್ಧಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ದೇವತಾ, ಓಂ ಐಂ ಬೀಜಂ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಮ್, ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಶಿವ ಉವಾಚ –

ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |

ಯೇನ ಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವೇಣ ಚಂಡೀಜಾಪಃ ಶುಭೋ ಭವೇತ್ || ೧ ||

ನ ಕವಚಂ ನಾರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೀಲಕಂ ನ ರಹಸ್ಯಕಮ್ |
ನ ಸೂಕ್ತಂ ನಾಪಿ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ನ ನ್ಯಾಸೋ ನ ಚ ವಾರ್ಚನಮ್ || ೨ ||

ಕುಂಜಿಕಾಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾಪಾಠಫಲಂ ಲಭೇತ್ |
ಅತಿ ಗುಹ್ಯತರಂ ದೇವಿ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೩ ||

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ್ವಯೋನಿರಿವ ಪಾರ್ವತಿ |
ಮಾರಣಂ ಮೋಹನಂ ವಶ್ಯಂ ಸ್ತಂಭನೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ |
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಸಂಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೪ ||

ಅಥ ಮಂತ್ರಃ

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ |
ಓಂ ಗ್ಲೌಂ ಹುಂ ಕ್ಲೀಂ ಜೂಂ ಸಃ ಜ್ವಾಲಯ ಜ್ವಾಲಯ ಜ್ವಲ ಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ
ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಜ್ವಲ ಹಂ ಸಂ ಲಂ ಕ್ಷಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ || ೫ ||

ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ |

ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಮರ್ದಿನಿ |
ನಮಃ ಕೈಟಭಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಿಷಾರ್ದಿನಿ || ೬ ||

ನಮಸ್ತೇ ಶುಂಭಹಂತ್ರ್ಯೈ ಚ ನಿಶುಂಭಾಸುರಘಾತಿನಿ |
ಜಾಗ್ರತಂ ಹಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜಪಂ ಸಿದ್ಧಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ || ೭ ||

ಐಂಕಾರೀ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಕಾ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ಬೀಜರೂಪೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಘಾತೀ ಚ ಯೈಕಾರೀ ವರದಾಯಿನೀ |
ವಿಚ್ಚೇ ಚಾಭಯದಾ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣಿ || ೯ ||

ಧಾಂ ಧೀಂ ಧೂಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ಪತ್ನೀ ವಾಂ ವೀಂ ವೂಂ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ |
ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೂಂ ಕಾಲಿಕಾ ದೇವಿ ಶಾಂ ಶೀಂ ಶೂಂ ಮೇ ಶುಭಂ ಕುರು || ೧೦ ||

ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ಜಂ ಜಂ ಜಂ ಜಂಭನಾದಿನೀ |
ಭ್ರಾಂ ಭ್ರೀಂ ಭ್ರೂಂ ಭೈರವೀ ಭದ್ರೇ ಭವಾನ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಅಂ ಕಂ ಚಂ ಟಂ ತಂ ಪಂ ಯಂ ಶಂ ವೀಂ ದುಂ ಐಂ ವೀಂ ಹಂ ಕ್ಷಂ |
ಧಿಜಾಗ್ರಂ ಧಿಜಾಗ್ರಂ ತ್ರೋಟಯ ತ್ರೋಟಯ ದೀಪ್ತಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ || ೧೨ ||

ಪಾಂ ಪೀಂ ಪೂಂ ಪಾರ್ವತೀ ಪೂರ್ಣಾ ಖಾಂ ಖೀಂ ಖೂಂ ಖೇಚರೀ ತಥಾ |
ಸಾಂ ಸೀಂ ಸೂಂ ಸಪ್ತಶತೀ ದೇವ್ಯಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ || ೧೩ ||

ಕುಂಜಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |

ಇದಂ ತು ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಂತ್ರಜಾಗರ್ತಿಹೇತವೇ |
ಅಭಕ್ತೇ ನೈವ ದಾತವ್ಯಂ ಗೋಪಿತಂ ರಕ್ಷ ಪಾರ್ವತಿ || ೧೪ ||

ಯಸ್ತು ಕುಂಜಿಕಯಾ ದೇವಿ ಹೀನಾಂ ಸಪ್ತಶತೀಂ ಪಠೇತ್ |
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಸಿದ್ಧಿರರಣ್ಯೇ ರೋದನಂ ಯಥಾ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಗೌರೀತಂತ್ರೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Siddha Kunjika Stotram Lyrics in English

ōṁ asya śrī kuñjikā stōtra mantrasya sadāśiva r̥ṣiḥ, anuṣṭup chandaḥ,
śrītriguṇātmikā dēvatā, ōṁ aiṁ bījaṁ, ōṁ hrīṁ śaktiḥ, ōṁ klīṁ kīlakam,
mama sarvābhīṣṭasiddhyarthē japē viniyōgaḥ |

śiva uvāca

śr̥ṇu dēvi pravakṣyāmi kuñjikā stōtramuttamam |
yēna mantraprabhāvēṇa caṇḍījāpaḥ śubhō bhavēt || 1 ||

na kavacaṁ nārgalāstōtraṁ kīlakaṁ na rahasyakam |
na sūktaṁ nāpi dhyānam ca na nyāsō na ca vārcanam || 2 ||

kuñjikāpāṭhamātrēṇa durgāpāṭhaphalaṁ labhēt |
ati guhyataraṁ dēvi dēvānāmapi durlabham || 3 ||

gōpanīyaṁ prayatnēna svayōniriva pārvati |
māraṇaṁ mōhanaṁ vaśyaṁ stambhanōccāṭanādikam |
pāṭhamātrēṇa saṁsiddhyēt kuñjikāstōtramuttamam || 4 ||

atha mantraḥ

ōṃ aiṃ hrīṃ klīṃ chāmuṇḍāyai vichchē ।
ōṃ glauṃ huṃ klīṃ jūṃ saḥ jvālaya jvālaya jvala jvala prajvala prajvala
aiṃ hrīṃ klīṃ chāmuṇḍāyai vichchē jvala haṃ saṃ laṃ kṣaṃ phaṭ svāhā ॥ 5 ॥

iti mantraḥ

namastē rudrarūpiṇyai namastē madhumardini ।
namaḥ kaiṭabhahāriṇyai namastē mahiṣārdini ॥ 6 ॥

namastē śumbhahantryai cha niśumbhāsuraghātini ।
jāgrataṃ hi mahādēvi japaṃ siddhaṃ kuruṣva mē ॥ 7 ॥

aiṅkārī sṛṣṭirūpāyai hrīṅkārī pratipālikā ।
klīṅkārī kāmarūpiṇyai bījarūpē namō’stu tē ॥ 8 ॥

chāmuṇḍā chaṇḍaghātī cha yaikārī varadāyinī ।
vichchē chābhayadā nityaṃ namastē mantrarūpiṇi ॥ 9 ॥

dhāṃ dhīṃ dhūṃ dhūrjaṭēḥ patnī vāṃ vīṃ vūṃ vāgadhīśvarī ।
krāṃ krīṃ krūṃ kālikā dēvi śāṃ śīṃ śūṃ mē śubhaṃ kuru ॥ 10 ॥

huṃ huṃ huṅkārarūpiṇyai jaṃ jaṃ jaṃ jambhanādinī ।
bhrāṃ bhrīṃ bhrūṃ bhairavī bhadrē bhavānyai tē namō namaḥ ॥ 11 ॥

aṃ kaṃ chaṃ ṭaṃ taṃ paṃ yaṃ śaṃ vīṃ duṃ aiṃ vīṃ haṃ kṣam ।
dhijāgraṃ dhijāgraṃ trōṭaya trōṭaya dīptaṃ kuru kuru svāhā ॥ 12 ॥

pāṃ pīṃ pūṃ pārvatī pūrṇā khāṃ khīṃ khūṃ khēcharī tathā ।
sāṃ sīṃ sūṃ saptaśatī dēvyā mantrasiddhiṃ kuruṣva mē ॥ 13 ॥

kuñjikāyai namō namaḥ ।

idaṃ tu kuñjikāstōtraṃ mantrajāgartihētavē ।
abhaktē naiva dātavyaṃ gōpitaṃ rakṣa pārvati ॥ 14 ॥

yastu kuñjikayā dēvi hīnāṃ saptaśatīṃ paṭhēt ।
na tasya jāyatē siddhiraraṇyē rōdanaṃ yathā ॥ 15 ॥

iti śrīrudrayāmalē gaurītantrē śivapārvatīsaṃvādē kuñjikāstōtraṃ sampūrṇam

ಈ ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೃದಯದಿಂದ ಓದಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

Related Articles:

Share.

Leave A Reply

close