ವಚನಗಳು

20 Sarvagna Vachanagalu In Kannada – ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು

Sarvagna Vachanagalu In Kannada: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ರವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅಂದರೆ ‘ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುವ’, ಇವರು ಹವೇರಿಯ …

20 Basavanna Vachanagalu In Kannada – ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು

Basavanna Vachanagalu In Kannada: ಬಸವಣ್ಣ 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕನಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. …