Aditya Hrudayam Stotram Lyrics in Kannada: ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವು ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನು ದಣಿದಿದ್ದಾಗ, ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ರಾಮನಿಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

ನಿತ್ಯವೂ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು, ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೃದಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಪಠಿಸಿ.

Contents

Aditya Hrudayam Stotram Lyrics in Kannada

Aditya Hrudayam Stotram Lyrics in Kannada

ಧ್ಯಾನಂ

ನಮಸ್ಸವಿತ್ರೇ ಜಗದೇಕ ಚಕ್ಷುಸೇ
ಜಗತ್ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಶಹೇತವೇ
ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮ ಧಾರಿಣೇ
ವಿರಿಂಚಿ ನಾರಾಯಣ ಶಂಕರಾತ್ಮನೇ

ತತೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತಯಾ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ರಾವಣಂ ಚಾಗ್ರತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 1 ॥

ದೈವತೈಶ್ಚ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋ ರಣಮ್ ।
ಉಪಾಗಮ್ಯಾ-ಬ್ರವೀದ್ರಾಮಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ॥ 2 ॥

ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಗುಹ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಯೇನ ಸರ್ವಾನರೀನ್ ವತ್ಸ ಸಮರೇ ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ ॥ 3 ॥

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರು ವಿನಾಶನಮ್ ।
ಜಯಾವಹಂ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಪರಮಂ ಶಿವಮ್ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳ್ಯಂ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಮ್ ।
ಚಿಂತಾಶೋಕ ಪ್ರಶಮನಂ ಆಯುರ್ವರ್ಧನ ಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 5 ॥

ರಶ್ಮಿಮಂತಂ ಸಮುದ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಮ್ ।
ಪೂಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ ॥ 6 ॥

ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕೋ ಹ್ಯೇಷ ತೇಜಸ್ವೀ ರಶ್ಮಿಭಾವನಃ ।
ಏಷ ದೇವಾಸುರ ಗಣಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪಾತಿ ಗಭಸ್ತಿಭಿಃ ॥ 7 ॥

ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಿವಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಮಹೇಂದ್ರೋ ಧನದಃ ಕಾಲೋ ಯಮಃ ಸೋಮೋ ಹ್ಯಪಾಂ ಪತಿಃ ॥ 8 ॥

ಪಿತರೋ ವಸವಃ ಸಾಧ್ಯಾ ಹ್ಯಶ್ವಿನೌ ಮರುತೋ ಮನುಃ ।
ವಾಯುರ್ವಹ್ನಿಃ ಪ್ರಜಾಪ್ರಾಣಃ ಋತುಕರ್ತಾ ಪ್ರಭಾಕರಃ ॥ 9 ॥

ಆದಿತ್ಯಃ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯಃ ಖಗಃ ಪೂಷಾ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ ।
ಸುವರ್ಣಸದೃಶೋ ಭಾನುಃ ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ದಿವಾಕರಃ ॥ 10 ॥

ಹರಿದಶ್ವಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿ-ರ್ಮರೀಚಿಮಾನ್ ।
ತಿಮಿರೋನ್ಮಥನಃ ಶಂಭುಃ ತ್ವಷ್ಟಾ ಮಾರ್ತಾಂಡಕೋಂಽಶುಮಾನ್ ॥ 11 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಶಿಶಿರಃ ತಪನೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ರವಿಃ ।
ಅಗ್ನಿಗರ್ಭೋಽದಿತೇಃ ಪುತ್ರಃ ಶಂಖಃ ಶಿಶಿರನಾಶನಃ ॥ 12 ॥

ವ್ಯೋಮನಾಥ ಸ್ತಮೋಭೇದೀ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮ-ಪಾರಗಃ ।
ಘನಾವೃಷ್ಟಿ ರಪಾಂ ಮಿತ್ರಃ ವಿಂಧ್ಯವೀಥೀ ಪ್ಲವಂಗಮಃ ॥ 13 ॥

ಆತಪೀ ಮಂಡಲೀ ಮೃತ್ಯುಃ ಪಿಂಗಳಃ ಸರ್ವತಾಪನಃ ।
ಕವಿರ್ವಿಶ್ವೋ ಮಹಾತೇಜಾ ರಕ್ತಃ ಸರ್ವಭವೋದ್ಭವಃ ॥ 14 ॥

ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹ ತಾರಾಣಾಂ ಅಧಿಪೋ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ।
ತೇಜಸಾಮಪಿ ತೇಜಸ್ವೀ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನ್-ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 15 ॥

ನಮಃ ಪೂರ್ವಾಯ ಗಿರಯೇ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾದ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ದಿನಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 16 ॥

ಜಯಾಯ ಜಯಭದ್ರಾಯ ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮೋ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶೋ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 17 ॥

ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ಸಾರಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಪದ್ಮಪ್ರಬೋಧಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾಚ್ಯುತೇಶಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯಾದಿತ್ಯ-ವರ್ಚಸೇ ।
ಭಾಸ್ವತೇ ಸರ್ವಭಕ್ಷಾಯ ರೌದ್ರಾಯ ವಪುಷೇ ನಮಃ ॥ 19 ॥

ತಮೋಘ್ನಾಯ ಹಿಮಘ್ನಾಯ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯಾ ಮಿತಾತ್ಮನೇ ।
ಕೃತಘ್ನಘ್ನಾಯ ದೇವಾಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ತಪ್ತ ಚಾಮೀಕರಾಭಾಯ ವಹ್ನಯೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ।
ನಮಸ್ತಮೋಽಭಿ ನಿಘ್ನಾಯ ರುಚಯೇ ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ ॥ 21 ॥

ನಾಶಯತ್ಯೇಷ ವೈ ಭೂತಂ ತದೇವ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ ।
ಪಾಯತ್ಯೇಷ ತಪತ್ಯೇಷ ವರ್ಷತ್ಯೇಷ ಗಭಸ್ತಿಭಿಃ ॥ 22 ॥

ಏಷ ಸುಪ್ತೇಷು ಜಾಗರ್ತಿ ಭೂತೇಷು ಪರಿನಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಏಷ ಏವಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಚ ಫಲಂ ಚೈವಾಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಿಣಾಮ್ ॥ 23 ॥

ವೇದಾಶ್ಚ ಕ್ರತವಶ್ಚೈವ ಕ್ರತೂನಾಂ ಫಲಮೇವ ಚ ।
ಯಾನಿ ಕೃತ್ಯಾನಿ ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವ ಏಷ ರವಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 24 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

ಏನ ಮಾಪತ್ಸು ಕೃಚ್ಛ್ರೇಷು ಕಾಂತಾರೇಷು ಭಯೇಷು ಚ ।
ಕೀರ್ತಯನ್ ಪುರುಷಃ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾವಶೀದತಿ ರಾಘವ ॥ 25 ॥

ಪೂಜಯಸ್ವೈನ ಮೇಕಾಗ್ರಃ ದೇವದೇವಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ ।
ಏತತ್ ತ್ರಿಗುಣಿತಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಯುದ್ಧೇಷು ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ ॥ 26 ॥

ಅಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ರಾವಣಂ ತ್ವಂ ವಧಿಷ್ಯಸಿ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತದಾಗಸ್ತ್ಯೋ ಜಗಾಮ ಚ ಯಥಾಗತಮ್ ॥ 27 ॥

ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾತೇಜಾಃ ನಷ್ಟಶೋಕೋಽಭವತ್-ತದಾ ।
ಧಾರಯಾಮಾಸ ಸುಪ್ರೀತಃ ರಾಘವಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮವಾನ್ ॥ 28 ॥

ಆದಿತ್ಯಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಜಪ್ತ್ವಾ ತು ಪರಂ ಹರ್ಷಮವಾಪ್ತವಾನ್ ।
ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಧನುರಾದಾಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ॥ 29 ॥

ರಾವಣಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಾಗಮತ್ ।
ಸರ್ವಯತ್ನೇನ ಮಹತಾ ವಧೇ ತಸ್ಯ ಧೃತೋಽಭವತ್ ॥ 30 ॥

ಅಧ ರವಿರವದನ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಮಂ ಮುದಿತಮನಾಃ ಪರಮಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಯಮಾಣಃ ।
ನಿಶಿಚರಪತಿ ಸಂಕ್ಷಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಸುರಗಣ ಮಧ್ಯಗತೋ ವಚಸ್ತ್ವರೇತಿ ॥ 31 ॥

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮಿಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಯುದ್ಧಕಾಂಡೇ ಪಂಚಾಧಿಕ ಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ॥

Aditya Hrudayam Stotram Lyrics in English

Tatho yuddha parisrantham samare chinthaya sthitham
Ravanam chagratho drusthva yuddhaya samupasthitham (1)

Daivataischa samagamya drashtama bhagyatho ranam
Upagamyaa bravidramam Agasthyo bhagavan rushihi (2)

Rama Rama mahabaaho srunu guhyam sanatanam
Yena sarva nareen vastsaha samara vijayishyasi (3)

Aditya hrudayam punyam sarva shatru vinasanam
Jayavaham japennithyam akshayam paramam Shivam (4)

Sarva mangala mangalyam sarvapapa pranaashanam
Chintha soka prasamanam ayurvardhanam uttamam (5)

Rasmi-mantam samudyantham Devaasura namaskrutham
Pujayasva vivaswantham Bhaskaram bhuvaneshwaram (6)

Sarvadevatmako hyesha Tejaswi rasmi bhavanaha
Esha devaasuraganan lokan pati gabasthibhihi (7)

Esha Brahma cha Vishnvascha Shivaha Skandaha Prajapathihi
Mahendro Dhanadaha Kaalo Yamaha Somo Hyapampathihi (8)

Pitaro Vasavaha Sadhyah Ashwinau Marutho Manuhu
Vayurvagnihi Prajaprana Ruthukartha Prabhakaraha (9)

Adithyaha Savitha Suryaha Khagaha Pusha Gabhasthiman
Suvarna-sadruso Bhanur Hiranyaretha Divakaraha (10)

Harid-ashwaha Sahasrarchi saptha sapthir marichimaan
Timiron-madhanaha Shambhus twastha marthandako amsuman (11)

Hiranyagarbhaha sisirasthapano bhaskaro ravihi
Agni gharbho aditheh putraha sagkahaha sisiranasanaha (12)

Vyomanathas-thamobhedhihi rugyajuhu samaparagaha
Ghana vrushthir apam-mitro vindhya veedhee-plavangamaha (13)

Aathapi mandali mruthyuhu pingalaha sarvatapanaha
Kavirshwo mahatejau rakthaha sarva bhavodbhavaha (14)

Nakshatra graha taranamadhipo vishwabhavanaha
Tejasamapi Tejaswi dwadasatmanna namosthuthe (15)

Namah purvaya giraye paschimayadraye namaha
Jyothirganam pathaye dinadhipathaye namaha (16)

Jayaya jaya bhadraya haryashwaya namonamaha
Namo namaha sahasramso adityaya namo namaha (17)

Namah ugraya veeraya sarangaya namo namaha
Namah padmaprabhodhaya marthandaya namo namaha (18)

Brahmaesanatchyuthesaya suryaya-aditya varchase
Bhasvathe sarva bhakshaya raudraya vapushe namaha (19)

Tamognaya himaghnaya shatrughnaya mitatminae
Kruthaghanghnaya devaya jothisham pataye namaha (20)

Taptha chamekarabhaya vahnaye viswakarmane
Namasthe moabhinighnaya ruchaye lokasakshine (21)

Nasayathyesha vai bhutham tadeva srujathi prabhuhu
Payatyesha tapatyesha varshatyesha gabhasthibhihi (22)

Esha suptheshu jagarthi bhutheshu parinishtithaha
Esha chaivagnihothram cha phalam chaivagni hothrinaam (23)

devascha krathavaschaiva krathunam phalamevacha
Yani kruthyani lokeshu sarva esha ravihi prabhuhu (24)

Enamapatsu krucchreshu kanthireshu bhayeshu cha
Keerthiyan purushaha kaschinnavasidathi raghva (25)

Puja yaswaina mekagro devadevam jagathpitham
Etatri gunitham japthva yuddheshu vijayishyasi (26)

Asmin kshane mahabahau Ravanam twam vadhishyasi
Eevamukthvya tada agasthyo jagamacha yadhagatham (27)

Ethacchrutva mahateja nasta soko abhavattada
Dharayamasa supreetho raghavaha prayatatmavaan (28)

Adithyam prekshye japtwathu param harsha mavapthaman
Trirachamya suchirbhuthya dhanuradaya veeryavan (29)

Ravanam prekshya hrusthatma yuddhaya samupagatam
Sarvayatnena mahata vadhe tasya drutho abhavath (30)

Adhah ravi vadan nireekhya ramam
Muditamanah paramam prahrushya manaha
Nisicharapati samkshayam vidhithva
Suragana madhyagatho vachasthvarethi (31)

Ithi Aditya hrudayam

ರಾಮಾಯಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಮಾತೆ ಸೀತೆಗಾಗಿ ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದಾಗ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ YouTube ವೀಡಿಯೊ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಓದಿ:

Share.

Leave A Reply

close