Sri Hari Stotram Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕರುಣಿಸುವನು. ಆದರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ.

Contents

Sri Hari Stotram Lyrics in Kannada

Sri Hari Stotram Lyrics in Kannada

ಜಗಜ್ಜಾಲ ಪಾಲಮ್ ಖಚದ್ ಕಂದ ಮಾಲಮ್,
ಶರದ್ಚಂದ್ರ ಬಾಲಮ್ ಮಹಾದೈತ್ಯಕಾಲಮ್,
ನಭೋನೀಲಕಾಯಮ್ ದುರಾವಾರಮಾಯಮ್,
ಸುಪದ್ಮಾಸಹಾಯಮ್ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಸದಾಂ ಬೂದಿವಾಸಂ ಗಲತ್ಪುಷ್ಪಹಾಸಮ್,
ಜಗತ್ಸನ್ನಿವಾಸಮ್ ಶತಾದಿತ್ಯಭಾಸಮ್,
ಗದಾಚಕ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಲಸದ್ ಪೀತ ವಸ್ತ್ರಂ,
ಹಸಚ್ಚಾರು ವಕ್ತ್ರಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ರಮಾಕಂಠ ಹಾರಂ ಶೃತಿವ್ರಾಂತಸಾರಮ್,
ಜಲಾಂತರ್ವಿಹಾರಂ ದರಾಬಾರಹಾರಮ್,
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಮನೋಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಂ,
ದೃತಾನೇಖ ರೂಪಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಜರಾಜನ್ಮ ಹೀನಂ ಪರಾನಂದಪೀನಂ,
ಸಮಾದಾನ ಲೀನಂ ಸದೈವಾನದೀನಂ,
ಜಗಜ್ಜನ್ಮ ಹೇತುಂ ಸುರಾನೇಕ ಕೇತುಂ,
ತ್ರಿಲೋಕೈಕ ಸೇತುಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಕೃತಾಮ್ನಾಯ ಗಾನಂ ಕಗಾದೀಶ ಯಾನಂ,
ವಿಮುಕ್ತೀsರ್ ನಿಧಾನಂ ಹರಾರಾದಿಮಾನಂ,
ಸ್ವಭಕ್ತಾನುಕೂಲಂ ಜಗದೃಕ್ಷ ಮೂಲಂ,
ನಿರಸ್ತಾರ್ದ ಶೂಲಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಸಮಸ್ತಾಮರೇಶಂ ದ್ವಿರೇವಾಭ ಕೇಶಂ,
ಜಗತ್ ಬಿಂಬ ಲೇಶಂ ಹೃದಾಕಾಶ ದೇಶಂ,
ಸದಾ ದಿವ್ಯ ದೇಹಂ ವಿಮುಕ್ತಾಖಿಲೇಹಂ,
ಸುವೈಕುಂಟ ಗೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಸುರಾಲಿ ಬಲಿಷ್ಟಂ ತ್ರಿಲೋಕಿ ವರಿಷ್ಟಂ,
ಗುರೂಣಾಂ ಗರಿಷ್ಟಂ ಸ್ವರೂಪೈ ಕನಿಷ್ಟಂ,
ಸದಾ ಯುದ್ಧ ಧೀರಂ ಮಹಾವೀರ ವೀರ,
ಭಭಂಬೂದಿ ಧೀರಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ರಮಾವಾಮ ಭಾಗಂ ತಲಾನಗ್ನ ನಾಗಂ,
ಕೃತಾದೀನಯಾಗಂ ಗತಾರಾಗ ರಾಗಂ,
ಮುನೀಂದ್ರೈ ಸುಗೀತಂ ಸುರೈ ಸಂಪರೀತಂ,
ಗುಣೋಗೈರತೀತಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ…

ಫಲಶ್ರುತಿ

ಇದಂ ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಾಯ ಚಿತ್ತಂ
ಪಠೇದಷ್ಟಕಂ ಕಂಠಹಾರಂ ಮುರಾರೇಃ
ಸ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಶೋಕಂ ಧ್ರುವಂ ಯಾತಿ ಲೋಕಂ
ಜರಾಜನ್ಮಶೋಕಂ ಪುನರ್ವಿಂದತೇ ನೋ.

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ.

Sri Hari Stotram Lyrics in English

Jagajjalapalam Kachad Kanda Malam,
Sarahandraphalam Mahadaithyakalam,
Nabho Neelakayam Duravaramayam,
Supadmasahayam Bajeham Bajeham.

Sadambhodhi Vasam Galathpushpahasam,
Jagatsannivasam Sathadhithyabhasam,
Gadhachakra Sastram Lasad Peetha Vasthram,
Hasacharu Vakthram Bajeham Bajeham.

Ramakantaharam Sruthivrathasaram,
Jalantharviharam Dharabharaharam,
Chidanandaroopam Manogna Swaroopam,
Druthaneka Roopam Bajeham Bajeham.

Jarajanma Heenam Parananda Peetham,
Samadana Leenam Sadaivanaveetham,
Jagajjanma Hethum Suraneeka Kethum,
Trilokaika Sethum Bajeham Bajeham.

Kruthamnayaganam Khagadhisayanam,
Vimukthernidhanam Hararadhimanam,
Swabakthanukoolam Jagadvrukshamoolam,
Nirastharthasoolam Bajeham Bajeham.

Samasthamaresam Dwirephabha Klesam,
Jagat Bimba Lesam Hrudakasa Desam,
Sada Divya Deham Vimukthakhileham,
Suvaikuntageham Bajeham Bajeham.

Suralibalishtam Trilokivarishtam,
Gurannangarishtam Swaroopaikanishtam,
Sadyudhadheeram Mahaveeraveeram,
Bhambhoditheeram Bajeham Bajeham.

Ramavamabhagam Thalanagna Nagam,
Kruthadeethayagam Gatharagaragam,
Muneendrai Sugeetham Surai Sapareeham,
Ganougairaathetham Bajeham Bajeham.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಜಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಠಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂನ YouTube ವೀಡಿಯೊದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಓದಿ:

Share.

Leave A Reply

close