ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ

30 Good Morning Quotes in Kannada with Images

Good Morning Quotes in Kannada: ಹೊಸ ಮುಂಜಾನೆ, ಎಂದರೆ ಹೊಸ ದಿನ, ನೀವು ಈ ಮುಂಜಾನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಯ …